Journal of Clinical Healthcare (JCHC)

10-14 10 Journal of Clinical Healthcare 4/2018 ARTYKUŁY POGLĄDOWE (REVIEW PAPERS) Działalność edukacyjna higienistki stomatologicznej (Educational activity of dental hygienist) A Banasiuk 1,A,D , W Uracz 1,A,F , Z Kopański 2,E , M Machota 1,B,C , D Krzemiński 1,B,C , O Nadashkevych 1,C, , T Kilian 1,B,C 1. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu 2. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Abstract - The authors characterized health behaviors of dental hygienists in various environments. They paid attention to the problems of dental care in the patient's home environment. They emphasized that the hygienist must spread the knowledge about health as well as familiarize the patient with the clinic / cabinet and its employees. It should affect the patient by means of calm and pleasant behavior and encourage its aesthetic appearance. An important and difficult problem is to conduct pro-health activity among pregnant women as well as young mothers. Another important educational direction is the activity of a dental hygienist for children. Other tasks are the hygienist who conducts education in relation to the youngest children, others in relation to the children of school age. Health education is also a challenging challenge for adults. The authors devote the following article to all these issues. Key words - health behaviors of dental hygienists, various patient environments . Streszczenie - Autorzy scharakteryzowali zachowania prozdrowotne higienistki stomatologicznej w różnych środowiskach. Zwrócili uwagę na problemy opieki stomatologicznej w środowisku zamieszkania pacjenta. Podkreślili, że higienistka musi zarówno szerzyć wiedzę o zdrowiu, jak i też oswajać pacjenta z przychodnią/gabinetem i jego pracownikami. Powinna wpływać na pacjenta za pomocą spokojnego i przyjemnego zachowania oraz zachęcać swym estetycznym wyglądem. Ważnym i trudnym problemem jest prowadzenie aktywności prozdrowotnej wśród kobiet w ciąży jak i młodych mam. Kolejnym ważnym kierunkiem edukacyjnym jest działalność higienistki stomatologicznej dotycz ącej dzieci. Inne są zadania higienistki prowadzącej edukacje w odniesieniu do dzieci najmłodszych, inne w stos unku do dzieci wieku szkolnym. Podobnie trudnym wyzwanie jest edukacja prozdrowotna skierowana do osób dorosłych. Tym wszystkim zagadnieniom autorzy poświęcają poniższy artykuł. Słowa kluczowe - zachowania prozdrowotne higienistki stomatologicznej, różne środowiska pacjentów. Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy - A - Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu Adres do korespondencji — Prof. dr Zbigniew Kopański, Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ul. Piotra Michałowskiego 12, PL-31-126 Kraków, e-mail: zkopanski@o2.pl Zaakceptowano do druku: 14.11.2018. WSTĘP Działalność edukacyjna higienistki stomato- logicznej musi być skierowana do całego społe- czeństwa. Ze względów technicznych najłatwiejsze wydaje się dotarcie do środowiska dzieci i młodzie- ży poprzez przedszkola, szkoły, uczelnie, a najtrud- niejsze do środowisk zamieszkania. Łatwiej jest bowiem zorganizować spotkanie dla dzieci w szkole niż dla dorosłych mieszańców miast czy wsi. Dzieje się tak dlatego, że spotkanie takie powinno odbyć się w czasie wolnym od pracy, który dla tej części społeczeństwa jest bardzo zróżnicowany. Dlatego też w każdym środowisku higienistka powinna swo- ją działalność wprowadzać w innej formie i na róż- nych zasadach. Działalność edukacyjna może od- bywać się w odniesieniu do środowiska zamiesz- kania, środowiska nauczania i wychowania oraz środowiska pracy pacjenta.[1,2]

RkJQdWJsaXNoZXIy MzM5OTk=