Journal of Clinical Healthcare (JCHC)

8 15-20 15 Journal of Clinical Healthcare 4/2018 ARTYKUŁY POGLĄDOWE (REVIEW PAPERS) Formy dydaktyczne stosowane w edukacji zdrowotnej (Didactic forms used in health education) A Banasiuk 1,A,D , W Uracz 1,A,F , Z Kopański 2,E , M Machota 1,B,C , D Krzemiński 1,B,C , O Nadashkevych 1,C, , T Kilian 1,B,C 1. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu 2. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Abstract - The authors discussed various didactic forms. They emphasized their usefulness in conducting dental education. They characterized in detail the impact on a small group, on a single human being and the impact on a mass audience. They emphasized the advantages of systemic education, the meaning of a live word and an auditory form, a printed (written) word, visual and audiovisual forms, artistic and entertainment forms, competition and forms of direct contact with reality. Key words - didactic forms, pro-health activities of a dental hygienist. Streszczenie - Autorzy omówili różne formy dydaktyczne. Podkreślili ich użyteczność w prowadzeniu oświaty stomatologicznej. Scharakteryzowali szczegółowo oddziaływanie na małą grupę, na pojedynczego człowieka oraz oddziaływanie na masowego odbiorcę. Podkreślili zalety kształcenia systemowego, znaczenie żywego słowa i formy audytywnej, słowa drukowanego ( pisanego), formy wizualnej i audiowizualnej, formy artystyczno-rozrywkowej, współzawodnictwa i formy bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością. Słowa kluczowe - formy dydaktyczne, działalność prozdrowotna higienistki stomatologicznej. Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy - A - Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu Adres do korespondencji - Prof. dr Zbigniew Kopański, Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ul. Piotra Michałowskiego 12, PL-31-126 Kraków, e-mail: zkopanski@o2.pl Zaakceptowano do druku: 14.11.2018. WSTĘP Forma dydaktyczna jest określoną postacią przekazania wiedzy odpowiedniemu środowisku w określonym czasie. Człowiek przyswaja wiedzę za pomocą zmysłów a więc wzroku, słuchu, węchu dotyku i smaku. Formy wykorzystywane w edukacji zdrowotnej działają głównie na wzrok i słuch, chociaż przy formach bezpośredniego kontaktu wykorzystuje się dotyk, wrażenia węchowe i smakowe. [1,2] PODZIAŁ FORM ODDZIAŁYWANIA EDUKACJI ZDROWOTNEJ Podział form oddziaływania edukacji zdrowotnej [3- 5]:  formy ekstensywne, używane w sytuacji, gdy informacja ma dotrzeć do szerokich mas od- biorców. Z tego powodu mają charakter in- formacyjny i szybki. Poprzez takie formy przekazywane są informacje krótkie, nie- szczegółowe, ale za to łatwo przyswajalne. Sygnalizują jedynie problem, mogą zacie- kawić, zainteresować, ale nie zgłębiają cał- kowicie zagadnienia. Są to najczęściej poje- dyncze informacje i hasła, nawet krótkie po- gadanki przekazywane przez środki maso-

RkJQdWJsaXNoZXIy MzM5OTk=