Journal of Clinical Healthcare (JCHC)

21-24 21 Journal of Clinical Healthcare 4/2018 ARTYKUŁY POGLĄDOWE (REVIEW PAPERS) Środki dydaktyczne stosowane przez higienistkę stomatologiczną w edukacji zdrowotnej (Teaching aids used by a dental hygienist in health education) A Banasiuk 1,A,D , W Uracz 1,A,F , Z Kopański 2,E , M Machota 1,B,C , D Krzemiński 1,B,C , O Nadashkevych 1,C, , T Kilian 1,B,C 1. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu 2. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Abstract - The authors characterized selected didactic means used by a dental hygienist in health education. They discussed the role of visual and audiovisual means , the use of spatial assistance, phantoms, illustrations, sound films, talks in the educational work of a dental hygienist. Key words - teaching aids, dental hygienist, health educator. Streszczenie - Autorzy scharakteryzowali wybrane środki dydaktyczne stosowane przez higienistkę stomatologiczną w edukacji zdrowotnej. Omówili m.in . rolę środków wizualnych i audiowizualnych , wykorzystanie pomocy przestrzennych, fantomów, ilustracji , filmów dźwiękowych, pogadanki w pracy edukacyjnej higienistki stomatologicznej. Słowa kluczowe - środki dydaktyczne, higienistka stomatologiczna, edukator prozdrowotny. Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy - A - Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu Adres do korespondencji - Prof. dr Zbigniew Kopański, Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ul. Piotra Michałowskiego 12, PL-31-126 Kraków, e-mail: zkopanski@o2.pl Zaakceptowano do druku: 14.11.2018. WSTĘP Środki dydaktyczne stosowane przez higie- nistkę stomatologiczną w edukacji zdrowotnej to nic innego jak wszelkie pomoce dydaktyczne którymi posługuje się ona w swojej pracy. Zaliczamy do nich [1,2]:  wydawnictwa metodyczne i podręczniki,  popularne książki o zdrowiu i czasopisma,  środki wizualne i audiowizualne,  aparatura i urządzenia,  wydawnictwa metodyczne i podręczniki. PODRĘCZNIKI Podręczniki służą przede wszystkim higienist- kom stomatologicznym w ich samokształceniu zawodowym. Bezpośrednio nie używają one tych książek przy pracy z pacjentem czy uczniami, ale korzystają z wiedzy zawartej w tych podręczni- kach.[3] Higienistka stomatologiczna dla swej pracy z pacjentem i dla samokształcenia powinna wykorzy- stywać szeroki wachlarz tematyczny podręczników. Do tej grupy zalicza się: Podręczniki pedagogiki, socjologii i psychologii. Wprowadzają one w tematykę społeczną, wycho- wawczą i dydaktyczną. Jest ona bardzo przydatna,

RkJQdWJsaXNoZXIy MzM5OTk=