Journal of Clinical Healthcare (JCHC)

25-29 25 ARTYKUŁY ORYGINALNE (ORIGINAL PAPERS) Opieka paliatywna ( Palliative care) A Rudzka 1,A,D , M Kulesza-Mrowiecka 1,B,E , Z Kopański 1,C,F , O Nadashkevych 2,B , J Tabak 2,B , J Rowiński 2,B 1. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński 2. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu Abstract - The authors characterize the concept of chronic disease. They drew attention to the different understanding of this term by different authors. They outlined the impact of a chronic disease on the patient's body. Then they discussed the essence of palliative care. They presented a short historical outline of the development of the hospice movements, and a form of palliative and hospice c are in Poland. Key words – chronic disease, palliative and hospice care. Streszczenie - Autorzy scharakteryzowali pojęcie choroby przewlekłej. Zwrócili uwagę na różne rozumienie tego określenia przez różnych autorów. Zarysowali wpływ choroby przewlekłej na organizm chorego. Następnie omówili istotę opieki paliatywnej. Przedstawili krótki rys historyczny rozwoju ruchy hospicyjnego, oraz formy opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce. Słowa kluczowe - choroba przewlekła, opieka paliatywno-hospicyjna. Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy - A - Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu Adres do korespondencji - Prof. dr Zbigniew Kopański, Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Żyrardów, ul. G. Narutowi- cza 35, PL-96-300 Żyrardów, e-mail: zkopanski@o2.pl Zaakceptowano do druku: 14.11.2018. CHOROBA PRZEWLEKŁA W piśmiennictwie spotkać może różne definicje choroby przewlekłej. Najczęściej choroba ta charakteryzuje się długotrwałym przebieg i stosunkowo wolna dynamiką narastania objawów. [1,2,3] W ten sposób przedstawia definicję choroby przewlekłej również WHO [4]. Choroba przewlekła jest też rozumiana jako każde schorzenie, które trwa dłużej niż trzy miesiące. [5] Jeszcze inni autorzy przez chorobę przewlekłą rozumieją „ długotrwałą chorobę uniemożliwiającą powrót do normalnego psychologicznego funkcjonowania ”. [6] W opinii wielu autorów choroba przewlekła charakteryzuje się [7-11]:  ogólnoustrojowym zasięgiem ( działa na wiele narządów i tkanek danego organi- zmu) wywołując zaburzenia procesów fizycznych, psychicznych i społecznych,  rozwija się skąpoobjawowo, trwa latami, stopniowo wywierając coraz wyraźniej- szy wpływ na zdrowie chorego,  chora jest niewyleczalna, choć istnieje możliwość ingerowania w jej dynamikę rozwoju,  rozwijając się długoterminowo, niespo- strzeżenie w coraz większym stopniu zaburzania funkcjonowanie organizmu,  większość tych chorób charakteryzuje postępujący, ale łagodny przebieg, co najwyżej z okresami zaostrzeń. Journal of Clinical Healthcare 4/2018

RkJQdWJsaXNoZXIy MzM5OTk=