Journal of Clinical Healthcare (JCHC)

(( 30-35 30 Journal of Clinical Healthcare 4/2018 ARTYKUŁY POGLĄDOWE (REVIEW PAPERS) Cele, założenia i organizacja opieki paliatywno – hospicyjnej w Polsce (Objectives, assumptions and organization of palliative and hospice care in Poland) A Rudzka 1,A,D , M Kulesza-Mrowiecka 1,B,E , Z Kopański 1,C,F , O Nadashkevych 2,B , J Tabak 2,B , J Rowiński 2,B 1. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński 2. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu Abstract - The authors presented the foundations of palliative care. They emphasized that the main goal of palliative care is to prevent and relieve pain and other accompanying symptoms of the disease, as well as to improve mental and spiritual comfort as well as help in social matters. All this should lead to the improvement of the patient's quality of life. Care should also cover the patient's family, surround them with care, both during the illness and after the patient's death. Palliative care is not only for patients with terminal disease. It also applies to chronically ill patients, even in the early stages of the disease, who are undergoing causal therapy, which aims to prolong t heir lives. Next, the authors characterized the structure of teams that care for the patients in the field of palliative and hospice care and discussed in detail the tasks of individual units. Key words –palliative care goals, the structure of palliative and hospice care teams. Streszczenie - Autorzy przedstawili założenia opieki paliatywnej. Podkreślili, że głównym celem opieki paliatywnej jest zapobieganie i łagodzenie bólu oraz innych towarzyszących objawów choroby, a także dbanie o poprawę komfortu psychicznego i duchowego, jak r ównież pomoc w sprawach socjalnych. To wszystko ma prowadzić do poprawy jakości życia pacjenta. Opieka powinna obejmować także rodzinę chorego, otaczać ją troską, zarówno podczas trwania choroby, jak również po śmierci chorego. Opieką paliatywną nie są objęci tylko i wyłącznie pacjenci w terminalny stadium choroby. Dotyczy ona również pacjentów przewlekle chorych, nawet we wczesnych fazach choroby , którzy są poddawani terapii przyczynowej, która ma na celu przedłużenie ich życia. Następnie autorzy scharakteryzowali strukturę zespołów opiekujących się chorymi z zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej i omówili szczegółowo zadania poszczególnych jednostek. Słowa kluczowe - cele opieki paliatywnej, struktura zespołów opieki paliatywno-hospicyjnej. Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy— A - Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu Adres do korespondencji — Prof. dr Zbigniew Kopański, Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ul. Piotra Michałowskiego 12, PL-31-126 Kraków, e-mail: zkopanski@o2.pl Zaakceptowano do druku: 14.11.2018. WSTĘP Podstawowe założenia opieki paliatywnej i hospicyjnej dobrze prezentuje definicja WHO opisująca je w następujący sposób: " wszechstronne, aktywne działania, mające na celu zaspokojenie wielorakich: cielesnych, psychicznych, społecznych i duchowych potrzeb chorych ze schorzeniami niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, jak również zapewnienie wsparcia ich rodzinom, podczas choroby i w okresie osierocenia po śmierci bliskiej osoby " [1]. Głównym celem opieki paliatywnej jest zapobieganie i łagodzenie bólu oraz innych towarzy- szących symptomów choroby, a także dbanie o poprawę komfortu psychicznego i duchowego, jak również pomoc w sprawach socjalnych [2]. To wszyst-

RkJQdWJsaXNoZXIy MzM5OTk=