Journal of Clinical Healthcare (JCHC)

51-55 51 Journal of Clinical Healthcare 4/2017 ARTYKUŁY ORYGINALNE (ORIGINAL PAPERS) Uszkodzenie wiązadeł, łąkotki stawu kolanowego – narciarstwo alpejskie (Damage to the ligaments, meniscus of the knee joint - alpine skiing) J Korpanty 1,A,D , M Kulesa-Mrowiecka 1,B,E , Z Kopański 1,F , F Furmanik 2,B,C , W Ptak 2,B,C , J Tabak 2,C, , T Kilian 2,B,C 1. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński 2. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu Abstract - The authors presented selected issues of the anatomy and biomechanics of the anterior cruciate ligament and medial c ollateral ligament. They discussed situations leading to damage to these ligaments. They characterized the role of rehabilitation in the treatment of damage, especially in the postoperative period. In addition, they discussed the anatomy of the knee joint meniscus. They presented a clinical picture suggesting their damage. They underlined the importance of imaging tests in the diagnosis of lesions. At the end of t he article the pathomechanism of spine pain developing in skiers (alpinians) was presented. Attention has been paid to the possibilities and effectiveness of therapy. Key words - frontal cruciate ligament, medial collateral ligament, meniscus, backache, skiing, treatment. Streszczenie - Autorzy przedstawili wybrane zagadnienia z anatomii i biomechaniki więzadła krzyżowego przedniego i więzadła pobocznego przyśrodkowego. Omówili sytuacje prowadzące do uszkodzenia tych wiązadeł. Scharakteryzowali rolę rehabilitacji w leczeniu uszkodzeń, zwłaszcza w okresie pooperacyjnym. Ponadto omówili anatomię łąkotek stawu kolanowego. Przedstawili obraz kliniczny sugerujący ich uszkodzenie. Podkreślili znaczenie badań obrazowych w diagnostyce uszkodzeń. Na koniec artykułu przedstawiono patomechanizm dolegliwości bólowych kręgosłupa rozwijających się u narciarzy (alpejczyków) . Zwrócono uwagę na możliwości i skuteczności pr owadzonych terapii. Słowa kluczowe - więzadło krzyżowe przednie, więzadło poboczne przyśrodkowe, łąkotki, bóle kręgosłupa, narciarstwo, leczenie. Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy - A - Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu Adres do korespondencji - Prof. dr Zbigniew Kopański, Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Żyrardów, ul. G. Narutowicza 35, PL-96-300 Żyrardów, e-mail : zkopanski@o2.pl Zaakceptowano do druku: 14.11.2018. USZKODZENIE WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO (ACL) Więzadło krzyżowe przednie przyczepia się od powierzchni przyśrodkowej kłykcia bocznego kości udowej i na polu międzykłykciowym przednim kości piszczelowej. Jest to bardzo silne więzadło o średniej długości 31mm i 11 mm szerokości ( rycina 1) [1-4]. Więzadło odpowiada za ograniczanie przedniego przemieszczania piszczeli, a podczas biernego ruchu zamianę toczenia na ruch ślizgowy. [2,3,6] Więzadło krzyżowe przednie zostaje uszko- dzone poprzez ruch koślawiący, kiedy stopa pozostaje nieruchoma, a staw kolanowy zgięty. Dochodzi do przemieszczenia stawu do wewnątrz i rotacji zewnętrznej goleni w stosunku do uda przez działające boczne siły.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzM5OTk=