Journal of Clinical Healthcare (JCHC)

[NAZWISKO AUTORA] 60 Journal of Clinical Healthcare 4/2018 WYTYCZNE DLA AUTORÓW Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie. W wypadku opisywania badań i eksperymentów z udziałem ludzi Redakcja JCHC oczekuje przestrzegania przez autorów zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej. W odniesieniu do badań i eksperymentów na zwierzętach należy się stosować do zasad i wytycznych wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych i edukacji, zawartych w Interdisciplinary principles and guidelines for the use of animals in research, testing and education 1 . Wszystkie badania ludzi i zwierząt muszą być zaakceptowane przez właściwą dla Badacza komisję etyczną. Oświadczenie o przestrzeganiu wymienionych zasad należy zamieścić w manuskrypcie. Czasopismo kieruje się wytycznymi dotyczącymi etyki w publikacji przyjętymi przez The Committee on Publication Ethics (COPE) i przedstawionymi w COPE Code of Conduct and best practice Guidelines for Editors. na: http://www.elsevier.com/publishingethics oraz http://www.elsevier.com/ethicalguidelines. Procedura recenzowania Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. W wypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw.„ double-blind review process”). Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia; Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do 1 Interdisciplinary principles and guidelines for the use of animals in research, testing, and education. - New York : Academy and Sciences` Adhoc Committee on Animal Research, 1 988. - ISBN-10: 0-89766-453-1 . - ISBN- 13: 978-0-89766-453-0 publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma; Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane; raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów. Konflikt interesów . Autorzy prac winni ujawnić w momencie złożenia manuskryptu wszelkie zobowiązania finansowe mające istotne znaczenie dla nadesłanego manuskryptu. Takie informacje będą przechowy- wane w tajemnicy. Z chwilą zatwierdzenia artykułu do publikacji redakcja omówi z autorami formę, w jakiej te informacje będą przekazywane czytelnikom. Redakcja oczekuje, iż Autorzy artykułów nie będą mieli żadnego interesu finansowego w przedsiębiorstwie (lub u jego konkurenta) przy omawianiu produktów w rękopisie. Redakcja wymaga, aby recenzenci, redaktorzy oraz wydawcy ujawnili w liście do redaktora naczelnego wszelkie zobowiązania, które mogłyby być interpretowane, jako powodujące konflikt interesów w odniesieniu do manuskryptu podlegającego recenzji. List powinien zawierać oświadczenie o jakichkolwiek powiązaniach finansowych z komercyjnymi firmami zajmującymi się produktem będącym przedmiotem badania. Autor oświadcza, że przesyłany manuskrypt jest oryginalny i nie był publikowany drukiem lub w formie elektronicznej. To samo dotyczy także tabel i rycin. Dostęp do cyfrowych form zapisu oraz treści naukowych i edukacyjnych JCHC . Redakcja realizuje otwarty dostęp (open access) do prezentowanych w czasopiśmie treści, co oznacza, że każdy może je swobodnie czytać, kopiować, przechowywać, drukować, linkować do pełnych tekstów i wykorzystywać do celów naukowych lub dydaktycznych zgodnie z prawem. Udostępniane treści są objęte licencją CC-BY-NC-ND 3.0 PL (Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Licencja ta zezwala na wykorzystanie i rozpowszechnianie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod

RkJQdWJsaXNoZXIy MzM5OTk=